Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » tan t m yaz s orne i iste i


Mills SCM Yazýlým
Özellikle metal ve ambalaj sektöründe deðirmen ürünlerine olan talep hýzla büyüyor. Bu, bu sektörlerde müþterilerinin ihtiyaçlarýný karþýlamak yazýlým satýcýlarý için iyi bir fýrsat sunuyor. Ancak bu sektörlerde bu yazý boyunca tartýþýlmýþtýr bazý özel gereksinimleri vardýr. Planlama ve fabrikalarý sanayi için üretim, taþýma, daðýtým vb yürütme yapar tedarik zinciri yönetimi yazýlým, bu eþsiz gereksinimleri ele almalýdýr.

tan t m yaz s orne i iste i  kimyasal tolerans sýnýrlarý ve standart ürün özellikleri (ya þirkete özgü veya daha fazla ortak sektöre özel) içerir. Deðirmen ürünleri bobinler, rulo, demetleri vb þeklinde ve deðirmen ürünleri çelik, kýrpma yan, sipariþ boy kesme, yüzey iþleme vb ilgili iþlemler yapýlýr bitmiþ olabilir Çelik, diðer metaller, kaðýt, ambalaj malzemesi, tekstil, ve diðer bazý benzer ürünleri imalat sanayi kesimleri deðirmen sanayi oluþturmaktadýr. Bu sektörlerde faaliyet her biri ben Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » tan t m yaz s orne i iste i


Hiçbir Yazýlým ile Ýþ çalýþtýrýn!
Yazýlým uygulamalarý olmadan bugün iþ hayal edin. Bu hayal etmek zor, deðil mi? Eðer düþünce olabilir nedenle deðil - ama belki de denemelisiniz. Bu yazýlým uygulamalarý çalýþmýyor olsaydý iþ çalýþtýrmak olacaktýr ne kadar zor düþünün - ve sonra toplam uygulama kullanýlabilirliði saðlamak için bir plan oluþturmak.

tan t m yaz s orne i iste i  bunu kabul olabilir bir tanýmý. Sistem arýzasý her zaman göründüðü kadar felaket deðildir. Eski bir atasözü da anlaþýlacaðý gibi bir çivi istediðiniz için, gemi kayboldu , çok basit bir sorun büyük sonuçlar doðurabilir. Modern nakliye ve taþýmacýlýk þirketi düþünün. Nakliye ve düzenleyici belgeler, çünkü kötü bir tarama cihazý ya da kýrýk bir etiket yazýcýnýn yazdýrýlabilir yapamýyorsanýz, sevkiyat gecikebilir. Ve kesintisiz tedarik zincirleri bugün iþ Devamı…
Küresel Yazýlým Özlem
Tam müþteri hizmet tutarlý bir düzeyde saðlamak amacý ile, küresel bir altyapý ve doðrudan destek, satýþ ve hizmet sunan ofis aðý oluþturmuþtur.

tan t m yaz s orne i iste i   çünkü bu büyük bir potansiyel pazar çeþitli bölümler için gereksiz iþlevselliði. katý vardýr Globe, ama aþýrý iþlevsellik, geniþletilmiþ biçimlendirme dili kullanarak diðer sistemlerle entegre inþa edilmiþtir (XML), hangi entegrasyonu için standart haline gelmiþtir. Ürün ayný zamanda uygun fiyatlý. Yapýlandýrma E-Synergy, defteri kebir (GL), alacak hesaplarý (AR), borç hesaplarý (AP), daðýtým, sipariþ iþleme içerir , stok kontrolü, ve satýn alma ve maliyeti Devamı…
Yazýlým Tahmin Çeliþkileri
Yazýlým geliþtirme kendi baþýna baðýmsýz bir sanayi oluþmasýna neden oldu. Ancak, hizmet soran hizmet sunan ve fiyatlandýrma süreçlerinin tüm biraz geliþigüzel vardýr. Belki de yazýlým tahmini en önemli paradokslarý çözümüne çaba zamaný.

tan t m yaz s orne i iste i  Paradox Verimlilik kabaca olarak tanýmlanýr birim zamanda çýktý X birimleri. Standart saat (verimlilik) tanýmý böylece gider: Standart zaman korunabilir bir hýzda belirli çalýþma koþullarýnda belirli bir yöntemi kullanarak düzeltme yapýldýktan sonra nitelikli bir iþçi tarafýndan yürütülen tanýmlanan iþ birimi gerçekleþtirmek için geçen zaman birimidir herhangi bir fiziksel zararlý etkisi olmadan her geçen gün. Bu taným Endüstri Mühendisleri Amerikan Enstitüsü Devamı…
Cisco Yazýlým Start-Up Tazmanya Aðlar Alýþ By olarak Cache çalýþýr
Cisco Systems 25 $ milyon bir stok anlaþma Tazmanya Að Sistemleri start-up satýn almak için kabul ettiðini söyledi.

tan t m yaz s orne i iste i  bir satýcý (Cisco) sahip olmaktan, yüksek performans satýn alabilirsiniz   yazýlýmý önbelleðe kaydeder. Bu ürün genellikle müþterilerine daha fazla ilgi olacak   Bu ISP ve kurumsal büyük gibi daha büyük bant geniþliði talep ve düþünceler, ile   að bant geniþliði bir kýsýtlý olduðu yerler. 1 rps :   Saniyede istekleri Devamı…
Amerikan Yazýlým - Örtük Avant-Garde?
Haziran ayý boyunca, Amerikan Software, Inc, e-intelliprise uygulama paketinin kapsamýný geniþletmek ek fonksiyonlarý açýklamaya devam etmiþtir. Ayrýca mali 2000 için mali sonuçlarýný açýkladý.

tan t m yaz s orne i iste i  paketi lansmaný         kazandý sanayi tanýma ve AmQUEST, bizim Uygulama Altyapýsý         Saðlayýcý (AIP) iþ birimi, deneyimli güçlü bir satýþ baþarýsý , ifade         James C. Edenfield, Amerikan Yazýlým baþkaný ve CEO su. Olarak önümüzdeki         yýl, pazar kazanmak için bu öncü çözümler kaldýraç devam edecek         ivme. Pazar         Darbe         Amerikan Yazýlým, Atlanta-tabanlý kurumsal yazýlým Devamı…
Ürün Ömrü Yönetimi Yazýlýmý Pazarýnda Oracle nerede?
Oracle, ürün yaþam döngüsü yönetimi yeteneklerini geliþtirme iþlenmesinde olduðunu. Soru, saf-play PLM satýcý ve satýn alma yoluyla bu gerçekleþtirmek, ya da iç teknoloji geliþtirme yoluyla olup olmadýðýdýr.

tan t m yaz s orne i iste i   Bu yeni ürün geliþtirme tanýtým yönelik olduðunu (NPDI), yaþam döngüsü faz kapý ürün yönetimi ile. Ayrýca uygulama programlama arabirimleri-yerleþik (API) Microsoft Project , Primavera ve Artemis e, masaüstü zamanlama sistemleri ile iki yönlü bir deðiþimi destekleyen.        Ürün Portföy Yönetimi ürün portföyü simülasyonlarý, yatýrým, alternatif maliyet ve fayda analizleri göre öncelik sýralamasý ve fikir yönetimi what-if analizi saðlar.        Oracle Devamı…
Intentia: Moda ve Stil ile Out Stepping Bölüm: Moda Endüstrisi Yazýlým Zorluklar
Moda endüstrisi için gereksinimleri üretim dünyasýnda en zorlu ve acýmasýz bazýlarýdýr. Eðer dikkatli deðilseniz, size kar kesme yere düþen ve para artýklarý ile savruluyor bulabilirsiniz. Moda sektöründe ürün segmentasyonu devreye hayal üretim senaryo her türlü getiriyor.

tan t m yaz s orne i iste i   Moda pazar bir anlayýþ aldýktan sonra   ve rekabet, biz in Movex Intentia bakacaðýz   yazýlým sunuyor. Movex fonksiyonlarý ve kesmek saðlayacak özellikler,   dikmek ve verimli bir þekilde onlar moda dýþýnda önce ürün paketi. Ve, haute couture içine olabilir veya kendinizi bir moda plaka düþünüyor olabilirler ise, size moda dünyasýnda kendi sektöründe bulunanlara benzer sorunlarý çözer nasýl bulabilirsiniz. Elbette, bunu çok fazla maliyeti söylemek çok hýzlý Devamı…
Ateþli Yazýlým: Informix Birleþme onlarýn Baþarý Etkiler?
Ateþli Yazýlým satýn almasýnýn Informix tamamlanmasýyla, bu evlilik ne kadar etkili görülecek ve Ardent izin verilecek olup özerklik özü baþarýsýný devam / / yük ve veri entegrasyon altyapýsý dönüþtürmek için.

tan t m yaz s orne i iste i  personeli için eriþim ve artan         global eriþim. Ateþli da, kaldýraç Informix kurulu baz alýr         hangi son derece sadýk olduðu bilinmektedir. Satýcý         Güçlü Ateþli         özü sürekli olarak baþarýlý / pazar / yük dönüþümü vardýr,         kullanýcýlara komut dosyasý veri taþýma araçlarý uzak taþýndý özellikle         bir grafik kullanýcý arabirimi. Onlarýn pazar penetrasyonu sürekli olmuþtur Devamı…
Uygulama Yazýlýmý ile yanlýþ nedir? Bu Ekonomisi var
Kurumsal mimari bir teknoloji sorunu deðil, iþ sorundur. Iþ sorunu zaman, para, ve kalitesidir. Örnek olarak deðiþiklikler üzerinde yoðunlaþýrken, deðiþiklikler kötü olduðunu nedeni çok uzun, çok fazla maliyet ve genellikle kalite sorunlarý almasýdýr.

tan t m yaz s orne i iste i  ise Tamam olmasýnýn kötü olmaktan giderdim. Bu kurumsal mimari ne tür olacak? Bugün, birçok fikir var ve biz teknoloji için teknoloji kararlar býrakacaktýr. Biz yazýlýmýn tüm yaþam döngüsü boyunca toplam kurumsal mimari ve iþ etkisi, ilgilenen. Öðrenilmiþ Dersler Biz uygulama yazýlýmý kendisinden çok þey öðrenebilirsiniz. Bugün çoðu uygulama satýcýlarý dinleyin ve, geliþmiþ fonksiyonlarý ve teknoloji entegrasyonu vaaz ediyorlar. Entegrasyon, geliþmiþ fonksiyonlar Devamı…
PLM Yazýlým Çözümleri seçilmesi
Geçmiþ deneyimler kurumsal teknoloji deðerlendirmelerin büyük çoðunluðu zaman ve bütçe üzerinde çalýþtýrmak bize gösteriyor ki, ve bir kez seçilebilir, uygulamalarýn çoðunluðu yatýrým fonksiyonel, getirisi (ROI) ve toplam sahip olma maliyeti (TCO) beklentilerini karþýlamak için baþarýsýz. ERP, CRM, SCM, ve diðer kurumsal uygulamalar için kurumsal teknoloji seçimleri PLM yazýlýmý seçerek uygulanabilir deðerli dersler saðlar, ancak kabul edilmesi gereken bazý önemli farklýlýklar vardýr.

tan t m yaz s orne i iste i  buna baðlý olarak önyargý potansiyel çatýþma, kullanýcýlarýn þüpheler, tediously uzun bir seçim süreçleri ve belirsiz kararlar gerekçesi þu ana kadar seçim yapýlmamasý için talihsiz anahtar terimdir bazýlarýdýr. Bu   kurumsal BT alýcýlar gerçek yetenekleri, güçlü ayýrt etmek için zor olan   ve belirli bir kurumsal uygulama paketinin zayýf, propaganda verilen   bu satýcýlarýn çabalarý (bkz. Dikkat kendilerini farklýlaþtýrmak için istila   Çözümleri Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others