Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » indirimli fiyatlar veya percentagess ile al nt lar giri i sat n


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » indirimli fiyatlar veya percentagess ile al nt lar giri i sat n


Elektronik Saðlýk Kayýtlarý: Giriþ
Elektronik saðlýk kayýtlarý (EMR) bir niþ pazara hizmet vermektedir. Bu yazýlým klinikler, özel uygulamalar ve hastanelerde çalýþan saðlýk profesyonelleri için özel olarak hitap. EMR yazýlým hakkýnda saðlýk personeli ve bölümler arasýnda genel hasta bakýmý ve iletiþimi artýrmak için geldi.

İNDİRİMLİ FİYATLAR VEYA PERCENTAGESS İLE AL NT LAR GİRİ İ SAT N: Elektronik týbbi kayýtlarý , EMR , EMR sistemleri , kaðýt saðlýk kayýtlarý , saðlýk sektöründe , saðlýk kuruluþlarý , saðlýk sistemi , hasta verileri , týbbi geçmiþi < ;> ilaç listesi , aile öyküsü Enstitüsü , uyum , ses tanýma sistemi , Saðlýk Sigortasý Taþýnabilirlik ve Sorumluluk Yasasý , HIPAA , gizlilik prosedürleri , kaðýt tabanlý sistemleri.
05.07.2013 23:50:00

Pazar Ateþli Yazýlým Giriþimleri Ödüller
Geçen yýl boyunca, Ateþli Yazýlým (NASDAQ: ARDT): ile, OS/390-MVS ana eriþim saðlayýcý en son kendi DataStage veri ambarý ürün, NEON Sistemleri ile bir ortaklýk (NESY NASDAQ) güçlendirmek için giriþimler duyurdu kendi NEON Gölge Doðrudan katman. 18 Ekim'de, Ardent 30 Eylül 1999 tarihinde sona eren üçüncü çeyrek için rekor mali sonuçlarýný açýkladý. Proforma kazanç% 64 arttýðý bildirildi. Üçüncü çeyrekte toplam gelirleri 1998 yýlý ayný döneminde 29.700.000 $ dan 45.300.000 $ için% 53 arttý.

İNDİRİMLİ FİYATLAR VEYA PERCENTAGESS İLE AL NT LAR GİRİ İ SAT N: DataStage iþ , ASCENTIAL DataStage , ASCENTIAL DataStage eðitim , DataStage geliþtirici iþ ilanlarý , DataStage eðitim , veri ambarý iþ ilanlarý , DataStage , WebSphere DataStage , DataStage etl , , veri entegrasyonu , yazýlým þirketleri , DataStage bileþenleri , ETL geliþtirme , ETL süreçleri , veri ambarý ETL süreci , ETL süreci ne , veri dönüþüm , ETL süreci.
05.07.2013 16:18:00

Neyse Kimin yatýrým getirisi nedir?Bölüm: Giriþ
Artan frekans ile, iþ duymak ve BT yöneticileri veya kendi özel donaným, yazýlým veya hizmet sunan üzerinde

İNDİRİMLİ FİYATLAR VEYA PERCENTAGESS İLE AL NT LAR GİRİ İ SAT N: Kurumsal yazýlým satýcýlarý , kurumsal yazýlým satýcýlarý , seçim süreci kapsamýnda , yazýlým geliþtirme uygulamasý , yazýlým uygulamasý , yazýlým uygulama yaklaþýmý , yazýlým uygulama yaþam döngüsü , yazýlým uygulama metodolojileri , , yazýlým uygulama yöntemleri , yazýlým uygulama modeli , yazýlým uygulama aþamasýnda , yazýlým uygulama aþamalarýnda , yazýlým uygulama planý , yazýlým uygulama süreci , yazýlým uygulama projesi , yazýlým seçim , yazýlým seçimi en iyi uygulamalarý , yazýlým seçim kriterleri , yazýlým seçim kýlavuzu , yazýlým seçimi politikasý , yazýlým .
05.07.2013 19:35:00

E-ihale Giriþimi ile Kredi Muhasebe Bürosu
En muhasebeci ve denetçi PricewaterhouseCoopers E-satýn alma pazar ve portal oluþturur.

İNDİRİMLİ FİYATLAR VEYA PERCENTAGESS İLE AL NT LAR GİRİ İ SAT N: Tedarik yazýlým , sipariþ sistemleri , açýk eksiltme yazýlým , talep yazýlým , tedarik þirketi , tedarik þirketleri , sipariþ yazýlým , sipariþ sistemi , E tedarik yazýlým , satýn alma yazýlým , satýn alma yönetimi , Satýn Alma çözümler <ödemek> satýn alma , harcama yönetimi , tedarik hizmetleri , muhasebe firmasý , online satýn alma yazýlýmý , tedarik servis saðlayýcýlarý < > tedarik hizmetleri saðlayýcýsý , tedarik servis saðlayýcý , yeþil tedarik , muhasebe firmalarý , tedarik iþ tanýmlarý , tedarik hizmeti , satýn alma iþ akýþý , tedarik dýþ kaynak , bu ihale , .
28.06.2013 21:06:00

ERP ile CRM Bulutta Buluşunca
2010 yılında Plex Systems, belirsizlikle geçen birkaç yılın ardından, bulut programcılıkta bir kurumsal yazılım planlama (ERP) çözümü olan Plex Online’nın tedarikçisi olarak geniş kesimlerce tanınan bir firma haline geldi. Bu şirketin geçmişine ve ürünlerine ilişkin daha fazla detay için TEC’in son Sertifikasyon Raporu’na veya Plex üzerine yazdığım 2010 blog dizisine bakabilirsiniz.

İNDİRİMLİ FİYATLAR VEYA PERCENTAGESS İLE AL NT LAR GİRİ İ SAT N: crm, crm clud, crm bulut, epicor, netsuit.
30.05.2013 11:56:00

Microsoft Bir Stone Kuþlar bir Flock Kills
Microsoft rakibi Corel ortak hisselerinin yaklaþýk% 25 satýn alýyor duyurdu. Kenara Corel fonlarýn çok ihtiyaç duyulan infüzyon vermesini, bu ne anlama geliyor?

İNDİRİMLİ FİYATLAR VEYA PERCENTAGESS İLE AL NT LAR GİRİ İ SAT N: Ýmtiyazlý Hisse Senedi , Microsoft , konvertibl tercihli hisse senetleri , hisse senedi satýn alma , hisse senetleri ve hisse senedi , tercih edilen hisse , hisse senetleri , imtiyazlý hisse etfs , hisse senedi , , hisse senedi ve hisse , pay ve hisse senedi , tercihli hisse senedi temettü , tercih edilen hisse senedi satýn , tercih edilen hisse senedi satýn almak için nasýl , temettü tarihleri ​​, güven Ýmtiyazlý Hisse Senedi , v microsoft temettü , birikimli imtiyazlý hisse , temettü tarihi , tercih edilen hisse senetleri nelerdir , imtiyazlý .
05.07.2013 16:55:00

Saðlýklý Hayati ile bir ASP
Healtheon / InfoCure en VitalWorks.com Baðlý 100 milyon dolar kadar yatýrým için WebMD.

İNDİRİMLİ FİYATLAR VEYA PERCENTAGESS İLE AL NT LAR GİRİ İ SAT N: Ehr yazýlým , barýndýrýlan yazýlým , hosting yazýlým , saðlýk sigortasý fatura yazýlýmý , medisoft fatura yazýlýmý , týbbi faturalandýrma hizmetleri , online týbbi fatura , elektronik saðlýk kayýt yazýlýmý , týbbi fatura hizmeti , týbbi iddialar ve fatura uzman , medisoft yazýlým , medisoft ücretsiz indir , cm 1500 yazýlýmý , sav saðlayýcýlarý , sav saðlayýcý , uygulama servis saðlayýcýlarý , týbbi planlama < > web tabanlý týbbi fatura yazýlým , týbbi yöneticisi yazýlým , uygulama hizmeti saðlayýcýsý modeli , ndc medisoft , sav þirketin , uygulama hizmetleri saðlayýcýsý .
05.07.2013 16:18:00

ACCPAC - Çok Daha Fazlasý olmak Göz karþýlar
Yakýn zamanda ihtiyatlý ve cesur hem de giriþimler üstlenerek, ACCPAC Uluslararasý, hala büyük ölçüde bir muhasebe çözümleri saðlayýcýsý olarak, tüm ciddi kurumsal orta piyasa yarýþmacýnýn tarafýndan dikkate alýnmasý için para kazanýlmýþ olabilir.

İNDİRİMLİ FİYATLAR VEYA PERCENTAGESS İLE AL NT LAR GİRİ İ SAT N: Stratejik Teknoloji Saðlayýcýsý , stratejik BT satýn almalar , IS kaynaklarý , Bilgi sistemleri , proje ekipleri , olan deðerlendirme kriterleri , kurumsal seçerek teknolojileri , kurumsal teknoloji deðerlendirmeler < > teknoloji çözümleri deðerlendirmek , Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri , Ürün Teknolojisi.
05.07.2013 18:51:00

Descartes Ariba kazançlar Bacaklar Nezaket
Internet iþletmeler mal teslim için Internet lojistik çözümleri satýcý Descartes Sistemler Grubu ile yeni bir ittifak yerler Ariba.

İNDİRİMLİ FİYATLAR VEYA PERCENTAGESS İLE AL NT LAR GİRİ İ SAT N: Tedarik zinciri , tedarik , fatura , descartes , tedarik yönetimi , yerine , envanter yazýlýmý , envanter yönetimi , envanter yönetimi yazýlýmý , sözleþme yönetimi , , sipariþ karþýlama , ariba , erp yazýlýmý , satýn alma ihale , sipariþ yönetimi yazýlýmý , tedarik zinciri tedarik , nakliye yönetimi , sözleþme yönetimi yazýlýmý , envanter kontrol yazýlýmý , satýn alma yönetimi , fatura yazýlým , küresel kaynak , tedarik zinciri yazýlým , hizmetlerin yerine getirilmesi , tedarik lojistiði , tedarik zinciri yönetimi yazýlým , tedarik kaynak , tedarik yazýlým , .
05.07.2013 16:34:00

SAP AG - Bir Yeni Boyut ile ERP Lideri
Bugün, SAP baþlangýçta Tedarik Zinciri Yönetimi, Müþteri Ýliþkileri Yönetimi (CRM, Ýþ Zekasý (baðýmsýz iþ uygulamalarý yer aldýðý

İNDİRİMLİ FİYATLAR VEYA PERCENTAGESS İLE AL NT LAR GİRİ İ SAT N: ERP uygulamasýnýn yararlarý , maliyet erp , ERP uygulamalarý , ERP iþ çözümleri , erp hatasý , ERP hatalarý , ERP uygulama , ERP uygulama kontrol listesi , erp uygulama maliyet , ERP uygulama yöntemi , ERP uygulama planý , ERP uygulama planlama , ERP uygulama projesi , ERP entegrasyonu , erp çözümleri , erp sistemi , erp sistemi uygulama , erp sistem entegrasyonu , ERP sistemleri , ERP sistemleri uygulama , ERP sistem entegrasyonu , jd Edwards ERP , PeopleSoft ERP , sap taným , sap erp , sap erp danýþmanlar , baþarýlý ERP uygulamasý , tedarik zinciri yönetimi ile .
28.06.2013 21:00:00

Informatica ile Sybase Tag-Takýmlar
Sybase ® (NASDAQ: SYBS): Informatica en özü satmak / dönüþtürmek / Sanayi Depo Studio ® olarak bilinen Sybase yeni dikey uygulama paketi ile birlikte aracý PowerMart ® yüklemek için Informatica Corporation (NASDAQ INFA) ile dünya çapýnda bir OEM anlaþmasý imzaladý. Bu da özellikle müþterilerin, e-iþ için tam analitik çözümler saðlamak için bir veritabaný satýcý tarafýndan baþka bir harekettir.

İNDİRİMLİ FİYATLAR VEYA PERCENTAGESS İLE AL NT LAR GİRİ İ SAT N: Sybase , Informatica , veri çözümleri , veri entegrasyonu , iþ zekasý , Informatica powermart , bi çözüm , Informatica A.Þ. , PowerMart veri entegrasyon yazýlýmý , veri modelleri , iþ zekasý veritabaný , veri entegrasyonu yazýlým ürünleri , veri modelleme , veri entegrasyon teknolojisi , veri yönetimi , veri temizleme , meta veri entegrasyonu , Sybase Ýþ Zekasý çözüm , Sybase Sanayi Depo Studio.
05.07.2013 16:34:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others