Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » erteleyebilir


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » erteleyebilir


PeopleSoft: Pazar ve Rekabet için sinirlilik için ateþli Umut verilmesi. Bölüm 2: Etkileri
PeopleSoft tam bir e-iþ çerçevenin bileþenleri bir çoðunluðu teslim edebilir satýcýlarýnýn elit grup katýldý. Bir bir CRM veya SCM deðerlendirme tüm yönleriyle gördüðü takdirde, PeopleSoft pazar liderleri ile birlikte deðerlendirilmek üzere lisans kazanmýþtýr.

ERTELEYEBİLİR: olabilir, yazýlým satýn alma erteleyebilir         ekonomik koþullar düzelene kadar. Bir         sonra giderek Siebel ve seviyor kontratak beklemek de         özellikle Vantive ürünleri, PeopleSoft çalýþtýrmak duymayanlara kullanýcýlarý         arka ofis verilen PeopleSoft un yeni nesil ürün geçiþ         daha fazla para harcama ve yine sistemleri ile müdahalesi gerektirir.         PeopleSoft CRM 8 önemli yeni iþlevler sunmuyor Bu
05.07.2013 18:50:00

Yükseltme için, ya da yükseltme deðil: Bu Degil Soru-Ama yükseltme için mi
Þirketler kolayca kurumsal kaynak planlamasý (ERP) paketi uygulamaya dolar yüz binlerce geçirebilirsiniz. Bu rollercoaster binmek tamamladýktan sonra, ancak, þirketler genellikle paketin en son, en büyük sürümü uygulamak için sorusuna ile karþý karþýyayýz.

ERTELEYEBİLİR: yeni bir sürümü uygulama erteleyebilir. Bu saygý birkaç bültenleri yoluyla gidebilir. Sürüm 4.0 (üç sürümleri kaldýrýldý) kullanýlabilir hale Örneðin, bir þirket hala sürüm 1.0 üzerinde olabilir. Yazýlým satýcýlarý arasýnda ortak ve sözleþme uygulama mevcut sürümü ve bir önceki sürümü desteklemektir. Bizim örneðimizde þirket için, sürüm 1.0 artýk desteklenmiyor. Daha fazla sorun bileþik bizim varsayýmsal firma muhtemelen hala bakým ödeme, henüz
05.07.2013 23:49:00

PeopleSoft - Internet Onun Second Wind koþturarakBölüm 2: Güçlü ve Zorluklar
PeopleSoft iki yýl yatýrým ve yarým milyardan dolarýn üzerinde yeni Internet tabanlý kurumsal uygulamalar geliþtirmek için. Þimdi saf bir internet platformu ürün yeni bir dizi ve yeni bir iddialý tavrý var. Bu bölüm PeopleSoft günümüzün kýyasýya rekabet ortamýnda karþý karþýya güçlü ve zorluklarý inceliyor.

ERTELEYEBİLİR: kullanýcýlar, yazýlým satýn alma erteleyebilir. PeopleSoft un uluslararasý geniþleme son yýllarda etkileyici olsa da , hala kendi yaþýtlarý, uluslararasý farklýlaþtýrýlarak kalýyor. Uluslararasý hesaplarýn en þirket zaten ürün bir örneðini vardý ABD merkezli þirketlerin bölünmeler olduðunu bir göstergesi vardýr. Bu piyasalarda ABD den yankýlandý ekonomik krizin hissetmek olasýdýr olduðu göz önüne alýndýðýnda, PeopleSoft un daha fazla uluslararasý geniþleme
05.07.2013 18:50:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others