Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » bir ak i leminin bir parcas olan otomatik sipari ile kapat l r


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » bir ak i leminin bir parcas olan otomatik sipari ile kapat l r


Cincom Systems ile Yeniden
Teknoloji Deðerlendirme Merkezleri (TEC) Baþ Analisti PJ Jakovljevic Cincom Edinme yeniden keþfediyor ve ürün yönetimi ve ürün pazarlama ekibi, söz sahibi saðlar. Cincom yöneticileri bazý gerçekleri ortaya koymak ve Teknoloji Deðerlendirme Merkezleri (TEC) Baþ Analisti PJ Jakovljevic bu Cincom Edinme keþfeder o olduðunu düþündüm yapýlandýrýcý eski okul istemci-sunucu satýþ ürün deðildir. 2005 tarihinden bu yana hakkýnda, Cincom Edinme Web etkin olmuþtur ve iþlevsel satýþ süreçleri (mühendislik süreçlerine sadece) içine bilgi aþýlamak için geniþletti.

BİR AK İ LEMİNİN BİR PARCAS OLAN OTOMATİK SİPARİ İLE KAPAT L R: incitmek olacaktýr Edinme eski bir okul istemci-sunucu satýþ ürün yapýlandýrýcý olarak baþvurarak (SPC). Gerçekten de, yaklaþýk 2005, Cincom Web etkin olmuþtur Edinme ve iþlevsel satýþ süreçleri (mühendislik süreçlerine sadece) içine bilgi aþýlamak için geniþletti. Ürün AJAX kullanýcý arayüzü ile temel NET . Microsoft ve istemci-sunucu mimarisi (raðmen eski istemci-sunucu müþteri tabaný) üzerinde artýk. Kurumsal Güncelleme Geriye beni biraz ve Cincom hakkýnda
05.07.2013 23:50:00

Cognos ile QueryObject Ortaklarý
15 Kasým, QueryObject Sistemleri bunu internet üzerinden analiz için eriþilebilir bir yüksek kapasiteli analitik veri mart oluþturmak ve pazara Cognos Corporation ile ortaklýk duyurdu. Cognos ön uç iþ zekasý çözümleri saðlarken QueryObject, analitik veri yapýsý ile arka uç saðlayacaktýr.

BİR AK İ LEMİNİN BİR PARCAS OLAN OTOMATİK SİPARİ İLE KAPAT L R: için pazar yüksek kapasiteli bir analitik veri mart eriþilebilir         Internet. QueryObject analitik ile arka uç saðlayacak         yüksek hacimli için optimize edilmiþ veri yapýsý (veri mart bir tür),         Internet üzerinden iþlem. QueryObject özelliklerinin bazýlarý         Sistem büyük veri hacimleri yeteneði ve sayýsý dahil         kullanýcýlar, hýzlý veri mart oluþturur, yoðun (yüksek basýnçlý) veri pazarlarý ve
05.07.2013 16:55:00

Proje ERP ile Durgunluk hava
Proje ve proje yönetimi ile yönetim arasýnda kayda deðer bir fark var. Proje-merkezli yazýlýmý kullanarak, kuruluþlar daha iyi kurtarma sýrasýnda durgunluk ve optimize konumlarýný hava için izin, talep devam tedarik nasýl ele eski ve daha iyi uygulayabilirsiniz.

BİR AK İ LEMİNİN BİR PARCAS OLAN OTOMATİK SİPARİ İLE KAPAT L R: düþündüm. Bu proje yönetimi bir defaya mahsus öðe bina ya da bir kerelik planý yürütme ile yapmak zorunda olduðunu eskiden. Ama þimdi, proje yöneticileri belirli, tanýmlanmýþ hedeflere ulaþmak için ya da yeni ürün veya bir yönetim geliþtirilmesi ve piyasaya olduðu gibi, yinelenen bir moda daha fazla projeleri kullanmak için bir proje ile devam eden bir iþletmenin bazý unsurlarý baðlantý olabilir Ürün yaþam döngüsü. Bu makalede , biz üreticileri iþ için proje
05.07.2013 23:50:00

Dünya üzerinde ne SSA ile Oluyor?
Son zamanlarda satýn alýnmasýnýn ardýndan unutulup batan önlemek için, Sistem Yazýlýmý Associates (SSA) son zamanlarda küresel kurumsal iþ çözümleri haritada kendini geri koymak için kararlý hamle yaptý. Aðustos ayýnda SSA Global Teknolojileri olarak yeniden adlandýrma kendisi hareket biriydi. Piyasada ikinci bir þans verecektir?

BİR AK İ LEMİNİN BİR PARCAS OLAN OTOMATİK SİPARİ İLE KAPAT L R: Etkinlik         Özet LiveWire , bir kamu elektronik Ekim açýklamasýna göre         lider kez SSA Global Teknolojileri (eski SSA Inc) hakkýnda bilgilendirme,         orta piyasa ERP satýcý, þirketin büyük bir itme etrafýnda üzerinde belirledi         Dünyanýn entegre bir iþletme en önemli tedarikçisi olarak kendini yeniden kurmak için         ve e-iþ sanayi sektörü için çözümler saðlayan. Küresel SSA         Teknolojileri uzun
05.07.2013 16:55:00

ERP Belle Epoque Resmi ve Çöküþ ile sona erdi Baan ve SSA
Bir kez yüksek uçan ERP satýcýlarý, Baan ve SSA, resmi böylece geleneksel ERP altýn döneminin sonuna iþaretleme Aðustos ayýnýn ilk haftasýnda ayný gün baðýmsýz þirketler olarak ortadan kalktýðý var.

BİR AK İ LEMİNİN BİR PARCAS OLAN OTOMATİK SİPARİ İLE KAPAT L R: mevcutturlar. Baan yeni sahibi, bir Ýngiliz         endüstriyel otomasyon þirketi Invensys, Baan stokunun% 72 kontrolünü ele geçirdi         bu yönetim kontrol varsaymak için yeterli kaldýraç veren 4 Aðustos itibariyle         bir kez güçlü Hollanda ERP satýcýsýnýn. Invensys devam etmek planlýyor iddia         Baan ürün geliþtirme yatýrým ve geniþ bakan         Boeing gibi büyük isimler içeren müþteri listesi,. anda
05.07.2013 16:45:00

Business Objects ile Viador Takýmlar
Viador Inc ™ bu Viador E-Portal Suite ™ içine Business Objects istemci / sunucu ve web tabanlý ürünlerin ilk entegrasyonu tamamladý duyurdu. Viador kendi özelleþtirme API ile, kiþiselleþtirilmiþ 'portletleri' oluþturma olanaðý saðlamak için, ve Business Objects iþ zekasý için kendi InfoView açýk portalý giriþimi tedarik edecek bekleniyor.

BİR AK İ LEMİNİN BİR PARCAS OLAN OTOMATİK SİPARİ İLE KAPAT L R:         E-Portal Suite. Viador arasýnda bir teknoloji ittifak ortaklýk anlaþmasý         ve Business Objects her iki þirket ortak pazara izin verecektir onlarýn         kombine e-iþ portal çözümü, BusinessObjects bir parçasý olarak InfoView         açýk portal giriþimi (OPI). Viador ve Business Objects kurumsal müþterilere         Ýþ için kiþiselleþtirilmiþ, entegre eriþim tadýný alabilmek beklenmektedir         Sonuç olarak
05.07.2013 16:34:00

AspenTech in Petrolsoft ile Rafineri Bulmaca diðer Adet Tamamladý
Aspen Teknoloji son zamanlarda Petrolsoft A.Þ., aþaðý rafineri daðýtým ve ikmal için yazýlým üreticisi satýn aldý.

BİR AK İ LEMİNİN BİR PARCAS OLAN OTOMATİK SİPARİ İLE KAPAT L R: yazýlýmý pusula geniþletmek için bir çaba         suite, Aspen Teknoloji yapar Petrolsoft Corporation satýn aldý         aþaðý petrol daðýtým ve ikmal desteði için yazýlým         iþlemleri. Aspen için hisse senedi 2.6 milyon hisse alýþveriþinde bulunacaklar         Yaklaþýk 60 $ deðerinde bir ilgi havuzu iþlem Petrolsoft         milyon. Özel olarak düzenlenen, Petrolsoft þu anda yaklaþýk 50 çalýþaný bulunmaktadýr
05.07.2013 16:34:00

Ýzin E-posta için yesmail.com ile Kritik Yol Ýttifaký Analizi
Ýnternet tabanlý Ýzin e-posta baþarýsý için doðrudan bir iliþki olarak, reklam dolar gibi DoubleClick gibi standart reklam þirketlerin yönlendirilir ve Ýzin e-posta alanýnda kullanmak konabilir baþlýyor.

BİR AK İ LEMİNİN BİR PARCAS OLAN OTOMATİK SİPARİ İLE KAPAT L R:   Darbe Ýzin   e-posta hizmeti bir opt-in-posta hizmeti eþdeðerdir. Diðer bir deyiþle, zaman   bir kullanýcý bir e-ticaret sitesi de kaydeder, o / o almak için seçme mümkün olacak   veya kendi ilgi alanlarýna göre postalar almamayý. Ýzin   e-posta hizmeti kanýtlayan, e-ticaret siteleri için yanýt oranlarý arttý   postalar standart internet Banner reklam daha verimli olmak.   Tüm elektronik posta gibi, Ýzin e-posta maliyetinin yaklaþýk% 90   standart doðrudan
28.06.2013 21:06:00

Bilim ile Fiyatlandýrma Sanatý ilerlemek
Ürünleri için en iyi fiyat belirlemek ve onlarýn marjlarý karþýlamak için daha iyi, daha hassas bir yöntem arayýþý içinde þirketler, gelir ve karlarýný maksimize etmek için iþlemleri analiz etmek için istatistik bilimi ve ilgili optimizasyon algoritmalarý koþum gerekir.

BİR AK İ LEMİNİN BİR PARCAS OLAN OTOMATİK SİPARİ İLE KAPAT L R: yönetmek için daha iyi bir yol, pek çok arkaik fiyatlandýrma yöntemleri kullanarak para kaybetmeye devam gerektiðinin bilincindeyiz. Ama fiyat yönetimi pazarýnda yüzey baþlýyor yeni bir yaklaþým var. Bilim-tabanlý yazýlým þirketlerin marjlarýný karþýlamak için daha doðru ve tam fiyatlandýrma stratejileri oluþturmak için desteklenebilir. Daha fazla bilgi için, Thy Sektör en Fiyat Tepkisi bilin bakýn . 2005 yýlýnda , Zilliant , bir Austin, Teksas (ABD) tabanlý veri tabanlý,
05.07.2013 23:50:00

Satýcý Odaklý Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü ile olan kaleleri Savundu
Stratejik Systems International (SSI) Ýngiliz proses endüstrileri (örneðin, tüketici ürünleri üreticileri ve viski damýtma gibi) özel bir tanýtýma ihtiyacý, ama büyük ölçüde baþka bir yerde bakýmlý gizli kalýr.

BİR AK İ LEMİNİN BİR PARCAS OLAN OTOMATİK SİPARİ İLE KAPAT L R: bölgelerde veya dikey segmentlerde bir dans çeþidi olmaz Stratejik Systems International ( SSI ) (http://www.ssi-world.com). 1982 yýlýndan bu yana, yaklaþýk yüz çalýþanlarýn Ýngiltere merkezli bir þirket, geliþtirilmesi, uygulanmasý ve sadece bu nedenle bildirildi bu hedef müþteriler için somut faydalar sunan bir seçilmiþ birkaç sanayi, uygun olan iþ sistemleri çözümleri desteklemektedir. SGK bir olan Chelford Group plc Basingstoke (Ýngiltere) ofisleri þirketi, Darlington
05.07.2013 23:49:00

Saðlayýcýnýn Deðer Müþteri Deðer ile uyumu olarak deðil Ne zaman
Gömülü bilgi müþteri deðeri anlamak ve kilidini açmak için tedarik zinciri bulunmaktadýr. Zincir entegre müþteri ve saðlayýcýnýn hedefleri hizalama için çok önemlidir.

BİR AK İ LEMİNİN BİR PARCAS OLAN OTOMATİK SİPARİ İLE KAPAT L R:   ve onlarý desteklemek için bir sözde hizmet iþ yönetmek. Bir trilyon dolar   daha sonra-vermek veya birkaç almak milyarlarca-B2 Bombacý Müsteþarý, hala kullanýmda   DoD takviyeli Lojistik. , Daha az heyecan verici, ama ayný zamanda hizmet için zor   Hasbro gibi bir araç saðlam inþa üretim tesislerinde ekipman vardýr   hala (kimse icat etti hizmeti vermek zorundadýr kýrklý ve ellili   bu) için yedek. Temel konular class= articleParagraph > Orada Odaklama
05.07.2013 19:35:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others