Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » ara t rma onerisi bulut tabanl erp


Demo Crusoe tabanlý Notebook IBM
Transmeta en Crusoe mikroiþlemci etrafýnda tasarlanmýþ bir ThinkPad dizüstü bilgisayar - Önümüzdeki PC Expo, IBM bir teknoloji gösteri saðlamak için planlýyor.

ara t rma onerisi bulut tabanl erp  içinde ikinci kez, Transmeta olarak seçildi         önemli bir üretici yaklaþan ürün için iþlemci. Mayýs ayý sonlarýnda, Að Geçidi         ve AOL Internet cihaz üretmek için ortak çaba açýkladý         Crusoe iþlemci tabanlý, ve þimdi IBM Crusoe kullanabilirsiniz söyledi         bu yýl gemi nedeniyle ThinkPad dizüstü. IBM         bu PC az bir dizüstü bilgisayar bir teknoloji gösteri olacak dedi         Expo (NYC 26-29 Haziran), Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » ara t rma onerisi bulut tabanl erp


Microsoft’un Odak Noktası olarak Bulut Önceliği
Microsoft’un New Orleans’taki TECHED Konferansının bir parçası olarak, Microsoft Sunucuları & Araçları Yöneticisi olan Satya Nadella, tüm Microsoft çalışanlarına Microsoft’un resmi blogunda paylaşılan bir dahili mail gönderdi. Mail Microsoft’un yeni önerilerine bir miktar ışık tutmakta ve Microsoft’un sürmekte olan bulut önceliği stratejisine ilişkin detaylar paylaşmaktadır.

ara t rma onerisi bulut tabanl erp  Microsoft’un Odak Noktası olarak Bulut Önceliği Microsoft’un Odak Noktası olarak Bulut Önceliği - Haziran 21, 2013 Read Comments Microsoft’un New Orleans’taki TECHED   Konferansının bir parçası olarak, Microsoft Sunucuları & Araçları Yöneticisi olan Satya Nadella, tüm Microsoft çalışanlarına Microsoft’un resmi blogunda paylaşılan bir dahili mail gönderdi. Mail Microsoft’un yeni önerilerine bir miktar ışık tutmakta ve Microsoft’un sürmekte olan bulut önceliği Devamı…
Compaq High-End Wintel tabanlý Raf Tipi Sunucular - 1. Stay Hard Çalýþma
Compaq Computer Corporation PC Sunucular, ABD ve dünya çapýnda hem de # 1 hacim üretici, Dell Computer tarafýndan güçlü bir meydan okuma mücadele ediyor. Bu not, dört CPU raf sunucularýnýn güçlü ve zayýf yönlerini deðerlendirmek.

ara t rma onerisi bulut tabanl erp  veri merkezleri / depo olarak büyük tesisler, için kullanýlýr,   ve bilgisayar kullanýmý taban alaný en aza indirmek isteyen büyük þirketler tarafýndan.   Raf sunucularý küçük bir de CPU çok sayýda koymak olanaðý saðlar   ayak izi, veya çevre birimleri çok sayýda (genellikle disk ile CPU birleþtirmek   ) alt sürücü. Bu kurumsal bilgisayar pazarýnda öncelikle rekabet   alaný. Compaq (~% 30 pazar payý) büyük rakipleri Dell, HP, IBM ve olan   (% 10-15 her biri). Devamı…
Kronos KOBİ Bulut Önerilerine Yeni Kapasiteler Getiriyor
Kronos Incorporated küçük ve orta ölçekli şirketlere (KOBİ’ler) yönelik bulut çözümü olan Kronos Workforce Ready’de geliştirmeler yaptığını duyurdu. Kronos Workforce Ready bugüne dek aşağıdaki KOBİ insan kaynakları yönetimi (İKY) gerekiliklerine yönelik işlevler sunmakta:

ara t rma onerisi bulut tabanl erp   • Birden çok İşveren Kimlik Numarasına sahip (İKN’ler) kuruluşlar için bordro çizelgesi desteği: Bir ana firma veya holding içerisindeki tüm lokasyonlar veya şirketlerde raporlama ve faturalandırma güçlendirmek seçeneği ve tek oturum açılması • ADP ile daha fazla entegrasyon: Workforce Ready için ADP vergi beyanı, maaşa haciz konulması ve deneme baskısının  kolaylaştırılması için daha fazla entegrasyon  • Kaliforniya Yemek Arası uyumluluğuna dönük Devamı…
ERP Bayiler PSA içine venturing
29 Þubat'ta, PeopleSoft Inc hizmet firmalarý daha iyi mali ve insan kaynaklarý sistemleri yönetmek yardýmcý olmayý amaçlamaktadýr onun Profesyonel Hizmetler Otomasyon (PSA) ürün, yazýlým atkýlar aldý. 6 Mart'ta, Lawson Yazýlým bir "profesyonel hizmet endüstrisi için önde gelen toplam çözüm saðlayýcý" olduðunu bir kez daha.

ara t rma onerisi bulut tabanl erp  Evolve         ve Niku profesyonel firmalara fatura ve yönetim hizmeti.         Craig Conway, PeopleSoft baþkaný ve CEO su, arasýndaki fark diyor         PeopleSoft ve rakipleri rakip bir tek odaklý olmasýdýr         Piyasada parçasý. Sen kapsamlý fatura ve sözleþme görmüyorum         yönetimi fýrsat yönetimi ile entegre olan, hangi ne         PeopleSoft sunar, diyor. Fiyatlandýrma sayýsýna baðlý olacaktýr Devamı…
Baþarýlý Konumlandýrma Üç Cs Part Two: Kanal
B2B yazýlým için baþarýlý bir pazarlama pozisyonu geliþtirmek için en etkili ve verimli yollarýndan biri sýnýrlý zaman ve kaynak var, özellikle de satýþ kanalý ile baþlayacak.

ara t rma onerisi bulut tabanl erp  onlarý tam bir anlayýþ yararlanabilir nasýl özetlenebilir. Eðer sýnýrlý zaman ve kaynak var, özellikle her zaman, kanal ile konumlandýrma iþlemini baþlatmak neden Bu sütunda, ben açýklayacaðým. Bu serinin bir sonraki sütunda kanal iliþkileri ve nasýl geliþtirmek için araþtýracaktýr. Kanalý ve potansiyel müþteriler arasýnda yatýyor yana , bunu olabilir, bir engel olarak düþünebilirsiniz. Ama ayný zamanda ürün veya hizmet için ideal bir konumlandýrma belirlemek için Devamı…
Bir çalýþtý-ve-Gerçek Üretim ERP Satýcý ile Yeniden
Ne son zamanlarda kadar olmuþtur, küresel üretim þirketleri için kurumsal uygulamalar bir lider kuruluþu QAD oldu? TEC baþ analisti PJ Jakovljevic QAD ile baðlanýr ve þirketin özel gereksinimlerini küresel üreticileri ele ve global üretim ERP pazarýnda rekabet konumunu korumak için kaldýraçlý stratejik kanallarý, son derece ölçeklenebilir çözümler ve teknoloji ortaklýklarý bulunmaktadýr nasýl bakar.

ara t rma onerisi bulut tabanl erp  Epicor Yazýlým ile bir araya geldi (TEC ilgili makalesine bakýn). Satýcý aþina olmayanlar için, QAD otomotiv, tüketici ürünleri, elektronik, yiyecek ve içecek (F & B), endüstriyel ve yaþam bilimleri konusunda uzmanlaþmýþ küresel üretim þirketleri için kurumsal uygulamalar konusunda lider bir saðlayýcý olan ürünleri. QAD uygulamalarý küresel üreticileri müþterileri, tedarikçileri, ve yapmak için ortaklarý ile iþbirliði ve doðru maliyetle, doðru ürünü sunmak Devamı…
ERP Yatýrýmlarýn Gerekçe Bölüm Üç: ERP Sistemi Uygulama Maliyetleri
Kurumsal kaynak planlama (ERP) uygulama maliyeti bir defalýk maliyeti ve devam eden yýllýk maliyeti ayrýlabilir. Maliyetleri Her iki tür donaným, yazýlým, dýþ yardým ve iç personel bölünür olabilir. Dr Scott Hamilton by ERP Sistemi maksimize den yeniden basýlmýþtýr.

ara t rma onerisi bulut tabanl erp  elden deneyim vaka çalýþmalarý dayanarak, ortak sorunlar ve etkili bir ERP sistemlerinin uygulanmasý ve nasýl kullanýlacaðý için çalýþan çözümleri kapsar. Kitap amazon.com üzerinde sipariþ edilebilir. ERP Yatýrýmlarýn gerekçesi bu alýntý dört bölümden sunulmuþtur: Bir ERP sistemi gelen ölçülebilir faydalar ERP olan maddi olmayan etkileri Bir ERP sistemi uygulama Maliyetleri Bir ERP sistemi deðiþtirilmesi veya yeniden uygulama McGraw-Hill izni ile yayýmlanmaktadýr. Devamı…
ERP Kiþisel eÝþ Ýhtiyaçlarýný Karþýlamak miyim?
Ýþletmeler bir sonraki teknolojik yenilik cevap sadece göze alamaz, onlar sabit bir devlet olarak deðiþtirmek cevap öðrenmek gerekir. O görünebilir kadar zor gibi, World Wide Web bugün sunuyor zorluklarý e-Ýþ tepki için yeterli deðildir. Þirketler bu fýrsatý ne olursa olsun, cevap ve bir sonraki teknolojik ilerleme yararlanmak edebilmek için kendilerini konumlandýrmak gerekir.

ara t rma onerisi bulut tabanl erp  orada dur. EDI içine ara sýra baskýný (Elektronik Veri Deðiþimi) hariç, onlar bu entegre iþ topluluklarýna dýþarýdan baðlanmak için biraz öncelikle iþ içinde odak, ve yapýlacak. Oysa bu e-Ýþ tüm. potansiyel küresel bazda, iþletmeler arasýndaki iletiþim ve birlikte çalýþabilirlik engelleri yýkarak hakkýnda ne Bu   iþ hýzlandýrýlmasý hýzý ve ilgili bir hýzlanýyor   bize getirisini maksimize etmek için yollarýný aramaya zorlar kendini deðiþtirmek hýzýný    Devamı…
ERP Sistemleri ve ETO Ýmalat Pazar Bölüm: Olay Özeti
Her firmanýn kendine özel süreçleri karþýlamak için esneklik ile sektöre özel iþlevselliði birleþtiren yazýlým fonksiyonel uyum ve uygulama hýzýný geliþtirmeye yönelik uzun bir yol gidiyor bu yana kullanýcýlarýnýn giderek, belirli bir iþ için tasarlanmýþ bir kurumsal kaynak planlamasý (ERP) sistemi arayýn.

ara t rma onerisi bulut tabanl erp  Read Comments Olay Özeti olarak   piyasada halen devam konsolidasyon hakkýndaki nispeten yeni bir makale,    ne   Satýcý Konsolidasyon Son Kullanýcý için Anlama Gelir? , bahsettiðimiz bu   pazar büyük nihai Big Five kadar kýsa durmayacak   satýcýlarý lider. Yani, biz daha fazla uygulama yazýlýmý için pazar bekliyoruz   iki kýsýmda ayýrmak. ikinci grup küçük, son derece odaklý satýcýlarýnýn çok sayýda olacak ise Birinci grup, çok büyük satýcýlarýnýn Devamı…
Son de Berraklýk: Sage ERP ve CRM Portföy Güncelleme
Olaðanüstü bir müþteri deneyimi geliþtiren (ECE) strateji geliþtirmeleri zenginliði ile ve bulut benimseyerek kurumsal kaynak planlamasý (ERP) ve müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) portföylerini sýkýlaþtýrýcý bir-Bilge "büyütün, baðlayýn, zenginleþtirin". PJ Jakovljevic, Teknoloji Deðerlendirme Merkezleri (TEC) baþ analisti, pazar konumlandýrma ve gelecekteki yönünü biraz ýþýk tutuyor.

ara t rma onerisi bulut tabanl erp   öðleden sonra kapsar. Her ara oturumu genel kurumsal stratejik çerçeve büyütün, baðlayýn, zenginleþtirin . ile ürün hizalama prizmasýndan sunuldu Sage en iri ERP Portföy Anlamak Ben katýlmak için seçilen bu ilk ara oturumunu Laurie Schultz, Sage Ýþ Çözümleri Kýdemli Baþkan Yardýmcýsý ve Genel Müdür orta piyasa kurumsal kaynak planlama tarafýndan sunum yapýldý (ERP) çözümleri. Sage Kuzey Amerika nýn ERP bölümü çalýþanlarýnýn 8 milyon her 2 haftada bir ödeme Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others